IAŞUL ÎN AFACERI. Inovarea socială: la graniţa dintre sectorul public şi cel privat

Economia socială, numită și „inovatorul social”, prezintă marele avantaj de a se putea adresa problemelor economico-sociale complexe, în special celor care au fost ignorate de către sectorul public sau privat, oferind cetăţenilor posibilitatea de a contribui activ la dezvoltarea potențialului social şi economic. Astfel, sunt create noi locuri de muncă, persoanele vulnerabile sunt sprijinite pentru a fi integrate pe piața muncii, sunt promovate inițiativele antreprenoriale și se contribuie la sporirea solidarității și a coeziunii sociale.

În continuare, în România șo­ma­jul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani este de 22%, iar gradul de ocupare a per­soa­nelor cu vârsta între 18 şi 60 de ani este de aproximativ 46%. În lip­sa unor generaţii de tineri competenţi profesional, activi şi motivaţi, po­ten­ţialul economic şi oportunităţile de dezvoltare ale mediului de afaceri vor fi în continuare irosite.

AVISSO probează responsabilitatea socială faţă de semeni şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a societăţii prin proiecte sociale a­dre­sate persoanelor aflate în dificultate, în criză sau cu risc crescut de victimizare. Prin proiectele şi ini­ţiativele Asociației „O șansă pentru fiecare”, AVISSO sprijină per­­soa­nele aflate în dificultate și, mai cu seamă, tinerii ca grup vulnerabil pe piața muncii.

Formarea competențelor în domeniu turistic pentru persoanele vulnerabile

Acesta a fost principiul pe baza căruia Asociația „O șansă pentru fiecare”, aparținând Grupului AVISSO, în parteneriat cu Asociația „Noul Val”, Clubul Sportiv „Aqua Swim” Ba­ia Mare și Asociația „European Sup­port for Education” a des­fă­șu­rat pro­­iec­tul de economie socială “Afaceri du­rabile într-o societate solidară”.* De­­rulat pe o perioadă de un an (de­­cembrie 2014-decembrie 2015), pro­iectul a facilitat înființarea a 11 struc­turi de economie socială, printre care un centru de formare în turism, un centru de formare în domeniul alimentației, „Bistro-Chef”, un magazin on-line de obiecte și pro­duse artizanale și vestimentare, un centru de formare pentru con­du­cătorii de ambarcațiuni, un af­ter-school și un cabinet individual de psi­hologie. Cele patru în­tre­prinderi so­ciale care furnizează cursuri de formare au drept prioritate sprijinirea persoanelor vulnerabile să dobândeacă abilități și com­pe­tențe teoretice și practice pentru a-și găsi un loc de muncă.

Până în prezent, aproximativ 100 de persoane, absolvente de în­vă­ță­mânt minim obligatoriu, au beneficiat de cursurile de ospătar-chelner, bu­cătar, cameristă sau administrator de pensiune turistică prin cele două centre de formare în­ființate. Ca­lificarea obținută este în Turism și alimentație publică, Nivelul 1 (prin cursul de cameristă) și Nivelul 2 (prin cursurile de ospătar-chelner, bucătar sau administrator de pensiune turistică), cursanții ob­­ținând un certificat de calificare recunoscut în România dar și în alte țări din Uniunea Europeană.

Prin cursurile de formare oferite, cele două întreprinderi sociale, „AgroTurism Center” și „Bistro-Chef”, vin în sprijinul persoanelor ca­re au nevoie de o calificare pro­fe­­sională pentru a se putea reintegra în muncă. Până în prezent, peste 90% din numărul cursanților au fost persoane defavorizate: femei, persoane de etnie romă, per­soane cu dizabilităţi și din alte grupuri vulnerabile.

În continuare, cele două structuri vor oferi cursuri de formare și pentru alte persoane care doresc să se califice în do­me­niul ospitalier și turistic.

O alternativă la munca în străinătate

O analiză a ofertelor de pe piața mun­cii adresate femeilor defavorizate arată că un procent semnificativ din totalul ofertelor de muncă îl reprezintă profesiile din domeniul ospitalității. Nicoleta, în vârstă de 30 de ani, era deja certficată în profesia de cameristă, dar singura șansă de angajare se afla la mii de kilometri distanță, în Italia, ca ospătar. Plecarea ar fi însemnat să lase doar în grija tatălui, un copil de 6 ani aflat în pragul pregătirilor pentru școală, punând în pericol nu doar armonia familiei, ci riscul ca acel copil să abandoneze de tim­pu­riu școala. Proiectul “Afaceri du­ra­bile într-o societate solidară” a fost șansa prin care Nicoleta a putut rămâne acasă, alături de familie. S-a angajat la „AgroTurism Center” pe poziția în care era deja ca­li­fi­cată, și anume cea de cameristă, în­să proiectul i-a oferit și șansa să a­vanseze în carieră și să urmeze o ca­lificare suplimentară. S-a înscris la cursul de „administrator de pensiune turistică”, iar acum are deja două certificate în baza cărora se poate angaja. Pe viitor, nu mai consideră o oportunitate munca în stră­inătate, ci își dorește să își deschidă propria pensiune turistică, pentru a oferi o viață mai bună copilului ei și pentru a contribui la dezvoltarea comunității în care trăiește.

„Cele mai multe centre de formare nu oferă cursanților și mediul adecvat pentru însușirea abi­li­tăților practice de lucru. Acest lucru îngreunează reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii, întrucât angajatorii caută, de regulă, per­soane cu experienţă sau cel pu­ţin persoane care să fi efectuat practică în domeniu”, spune Mihaela Ilie, expert formare în cadrul proiectului.

„«AgroTurism Cen­ter» dispune de un centru de formare în ocupaţia de administrator de pensiune turistică și cameristă care oferă și posibilitatea de a desfășura programul de practică pentru ambele ocupații, iar «Bistro-Chef» func­ţionează împreună cu un centru de formare în ocupațiile de bucătar și ospătar-chelner. Spațiile și dotările de care dispun cele două centre re­prezintă un mediu de lucru real, astfel încât cursanții nu vor întâm­pi­na nici o problemă de adaptare la viitoarele locuri de muncă. Astfel, pregătirea cursanților este completă, iar certificatul obținut îi ajută să găsească mai ușor locuri de mun­că din domeniul turistic”, ne-a de­clarat Mihaela Ilie, expert formare în cadrul proiectului.

Dincolo de însușirea noțiunilor te­oretice și a abilităților practice de lucru, toate cursurile de formare au propus și o arie extinsă de cu­noș­tințe generale care să reprezinte un atu în viitoarele procese de re­crutare ale beneficiarilor. Cur­sanții au dobândit abilități de comunicare eficientă în echipă, de or­ganizare la locul de muncă, de comunicare interpersonală și de promovare a serviciilor de turism pentru clienți.

Proiectul a încurajat și promovat spiritul antreprenorial în special pentru cei care au urmat cursurile de administrator de pensiune. Aceștia au dobândit cunoștințe și com­petențe necesare pentru con­du­cerea eficientă a unei afaceri în do­meniul turistic, au dezvoltat abi­li­tăți de coordonare și administrare a resurselor umane, au însușit no­ți­uni de marketing și de promovare, au învățat despre gestionarea pa­­­tri­mo­niului şi a resurselor fi­nan­ciare, ma­nagementul calităţii, organizarea funcţională a unităţii şi a­plicarea legislaţiei specifice, procesul decizional și elaborarea strategiilor de dezvoltare.

Delta Dunării – cel mai bun potenţial turistic de creştere

Cu o capacitate maximă de cazare de 14 locuri, dispuse în 7 camere, „Agroturism Center” este con­struit pe o structură de lemn cu aer rustic şi familiar, fiind locul perfect pentru cei pasionaţi de natură, drumeţii şi excursii. În continuare, „AgroTurism Center” și „Bistro-Chef” vor funcționa ca pen­siuni turistice și restaurant. Oferta de servicii poate include și organizarea unor evenimente de tipul team-building pentru organizații sau companii. În parteneriat cu o altă întreprindere socială înfiin­ța­tă în cadrul aceluiași proiect, în comuna învecinată, Nufărul, turiștii se vor putea bucura de plimbări și partide de pescuit pe canalele Deltei, trăind bucuria pregătirii unor mese tradiționale autentice.

„Dincolo de beneficiul imediat, și anume sprijinul oferit po­pu­la­ției prin accesul la formare profesională, sustenabilitatea economică pe termen lung a celor două întreprinderi sociale vine din numărul mare de potențiali turiști din țară, dar și din străinătate, atraşi de pitorescul Deltei Dunării. Dintre toate destinațiile turistice din România, Delta Dunării are cea mai mare rată de creștere, aproximativ 25 – 30% în fiecare an”, a declarat Mirabela Miron, Pre­șe­din­te­le Grupului AVISSO.

„Pe plan local există o ofertă turistică formată dintr-un hotel de lux, câteva pensi­uni și câteva gospodării turistice, dar potențialul turistic depășește cu mult oferta, rezervările ocupând 90% din capacitate încă din anul anterior. Se preconizează un flux consistent de turiști pentru ur­mătoarele sezoane turistice, a­tât din România cât și din străinătate, Delta Dunării fiind deja prezentă în oferta operatorilor și a agențiilor de turism din toată lumea.”

* Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

• Text semnat Gabriela Onofrei, iasulinafaceri.ro


Afaceri

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)